0

Obsah košíku
0 Kč

Stanovy

STANOVY SPOLKU "KLASICKÝ SEKT, z.s."

jakožto dobrovolného spolčení výrobců a distributorů šumivých vín vyrobených v České republice tradiční metodou kvašením v lahvi.

Čl. I – Název a sídlo

Název spolku zní: Klasický sekt, z.s. (dále jen "spolek"). Má své sídlo na adrese: Palackého 1, Praha 1, PSČ: 110 00.

Čl. II – Účel spolku

Účelem spolku je propagace a podpora prodeje šumivých vín vyrobených v České republice (dále jen "sekt"), a to tradiční metodou kvašením v lahvi. Podpora prodeje a propagace je realizována prostřednictvím aktivit spolku samotného a jejich členů ke zviditelnění jejich produktů, značek a prodejních míst.

Čl. III – Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

Čl. IV – Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členem spolku může být fyzická osoba starší 21 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
 3. Prvními členy spolku jsou zakladatelé.
 4. Člen spolku má právo:
  • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  • volit předsedu spolku,
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  • podílet se na praktické činnosti spolku.
 5. Člen spolku má povinnost:
  • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
  • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  • doručením písemného oznámení o vystoupení člena adresovaným k rukám předsedy,
  • úmrtím člena,
  • zánikem spolku,
  • vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
  • případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 7. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V – Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

Čl. VI – Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.
 2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  • volí předsedu a odvolává jej,
  • schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
  • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  • schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  • rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích,
  • rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
  • rozhoduje o zániku spolku.
 3. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 4. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku, a to dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 5. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 6. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze dle bodu 4. tohoto čl. VI stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII – Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech.
 2. Za spolek může jednat rovněž předsedou písemně zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.
 3. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.
 4. Prvním předsedou spolku je zakladateli zvolen Martin NOVÁK, nar. 17. dubna 1963, bytem Říčanova 880/20, Praha 6 – Břevnov, PSČ: 16900.
 5. Předseda je povinen:
  • svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI odst. 2 těchto stanov,
  • vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
  • archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  • každý rok předložit členské schůzi ke schválení marketingový plán spolku na další kalendářní rok, a to nejpozději do konce 9. měsíce, tak, aby mohl být projednán a zajištěno financování akcí během následujícího roku.

Čl. VIII – Hospodaření spolku

 1. Činnost spolku je financována z příspěvků členů, sponzorských darů, dotací, grantů a příspěvků ostatních organizací.
 2. Spolek vede o svém hospodaření účetnictví a hospodaří na základě rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Čl. IX – Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou nejbližší cílům spolku.

V Praze dne 14. 11. 2014

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.